کش لوله ای مقاومت 2 از 8

75,000 تومان هر متر
انتخاب گزینه ها

کش لوله ای مقاومت 4 از 8 (متوسط)

95,000 تومان هر یک متر
انتخاب گزینه ها

کش لوله ای مقاومت 5 از 8

105,000 تومان هر یک متر
انتخاب گزینه ها